خدمات دست‌رسی به موبایل در جاهای دور از سگنال

فراهم کردن نیازها به خدمات صدا و داده در جهان از طریق شبکه‌های گوشی‌های همراه‌، همواره در حال پیش‌رفت و توسعه است. شرکت تکنالوجی معلوماتی و خدمات ارتباطی کابل بریج، فاصلۀ میان مناطق دورافتادۀ روستایی و مارکیت‌های در حال ظهور را پل می‌زند تا بدون در نظرداشت فاصله، موانع جغرافیایی و فقدان زیربناها، دایرۀ خدمت‌رسانی را وسعت هرچه بیشتر بخشد. ویژگی طبیعی پوشش ماهواره‌یی به گونه‌یی است که اجازه می‌دهد گردانندگان این عرصه، مراکز راه‌گزینی  سیار (MSC) و پایگاه‌های کنترول‌کننده/فرستنده‌گیرنده (BSC/BTS) را در هرجایی با ساحۀ خدماتی وسیع و آزادی‌های بی‌سابقه در طراحی شبکه‌های‌شان، راه‌اندازی کنند.

هندوکش بریج می‌تواند شرکت/سازمان شما را با طرح‌ریزی‌های سریع و اجرای راه‌حل‌های سازگار، کمک کند تا در رقابت‌ها پیش‌گام باشید.